Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

w imprezach turystycznych organizowanych przez www.aquarius.szczecin.pl

I. Zasady ogólne

1. Organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2023.2211 t.j. z późn. zm., dalej „Ustawa o imprezach turystycznych”) jest Maja Satkiewicz-Kopeć prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Projektowo-Usługowa Aquarius Maja Satkiewicz-Kopeć z siedzibą w Szczecinie przy ul. gen. St. Kopańskiego 17/8, 71-050 Szczecin, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8512474774 oraz REGON 811886154, wpisaną do rejestru organizatorów turystyki przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem 15/09, adres e-mail: biuro@aquarius.szczecin.pl (dalej „Organizator”).

2. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Podróżnego określają niniejsze Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora (dalej „Warunki Uczestnictwa”), przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 t.j. z późn. zm., dalej „k.c.”) oraz przepisy Ustawy o imprezach turystycznych.

3. Ilekroć w treści Warunków Uczestnictwa mowa jest o:

 • Usłudze Turystycznej – rozumie się przez to usługę turystyczną, zgodnie z definicją z art. 4 pkt 1 Ustawy o imprezach turystycznych,
 • Imprezie turystycznej – rozumie się przez to imprezę turystyczną, zgodnie z definicją z art. 4 pkt 2 Ustawy o imprezach turystycznych,
 • Umowie – rozumie się przez to umowę o udział w imprezie turystycznej, zgodnie z definicją z art. 4 pkt 3 Ustawy o imprezach turystycznych, zawieraną pomiędzy Organizatorem a Podróżnym,
 • Podróżnym – rozumie się przez to każdego, kto chce zawrzeć umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy, zgodnie z definicją z art. 4 ust. 6 Ustawy o imprezach turystycznych.

4. Zawarte w serwisie www.aquarius.szczecin.pl opisy Imprez turystycznych nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., lecz są zaproszeniem do zawarcia Umowy. Dane zawarte w opisie Imprez turystycznych mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy z zachowaniem określonego w art. 40 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych wymogu poinformowania Podróżnego o zmianie.

5. Organizator i Podróżny przekazują sobie wymagane Ustawą o imprezach turystycznych lub Umową informacje, oświadczenia i materiały za potwierdzeniem odbioru w sposób odpowiedni do rodzaju uzgodnionego przez strony trwałego nośnika. Informacje lub oświadczenia przekazane ustnie powinny być zapisane na trwałym nośniku. Jeżeli Ustawa o imprezach turystycznych wymaga przekazania Podróżnemu informacji lub oświadczenia na określonym nośniku – zostanie użyty nośnik wskazany w ustawie o imprezach turystycznych.

II. Zawarcie Umowy

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej organizowanej przez Organizatora (dalej „Umowa”) następuje poprzez dokonanie przez Podróżnego rezerwacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego udostępnionego w serwisie www.aquarius.szczecin.pl (dalej „Formularz”) oraz dokonanie zapłaty zaliczki lub całości wynagrodzenia za udział w Imprezie turystycznej.

2. Przed zawarciem Umowy udziela się Podróżnemu:
a) standardowych informacji za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego (dalej „formularz SFI”) zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o imprezach turystycznych, stanowiącego załącznik 1 lub 2 do wspomnianej ustawy;

b) w sposób jasny, zrozumiały i widoczny, nie wprowadzając Podróżnego w błąd informacji określonych w art. 40 ust. 1 i 3 ustawy o imprezach turystycznych (dalej „Informacje o Imprezie”).

3. Przed zawarciem Umowy Organizator może zmienić informacje przekazane Podróżnemu zgodnie z art. 40 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych informując go w sposób jasny, zrozumiały i widoczny o każdej zmianie Informacji o Imprezie.

4. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony www.aquarius.szczecin.pl Podróżny potwierdza, iż przed dokonaniem rezerwacji udzielone mu zostały wymagane ustawą o imprezach turystycznych informacje za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem Umowy również Informacje o Imprezie.

5. W chwili zawarcia Umowy lub niezwłocznie po jej zawarciu udostępnia się Podróżnemu za pośrednictwem wskazanego przez Podróżnego adresu e-mail kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia.

6. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy Informacje o Imprezie, a także pełną treść uzgodnień między stronami Umowy oraz dane i informacje określone w art. 42 ust. 4 Ustawy o imprezach turystycznych.

7. Przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej Organizator dostarcza Podróżnemu niezbędne pokwitowania, vouchery i bilety oraz informacje o planowanym czasie wyjazdu i – w stosownych przypadkach – terminie odprawy, a także o planowanych godzinach przystanków pośrednich, połączeń transportowych i przyjazdu.

8. Zawarcie Umowy następuje po zapoznaniu się przez Podróżnego z programem Imprezy turystycznej i Warunkami Uczestnictwa. Poprzez uiszczenie zaliczki lub całości wynagrodzenia za udział w Imprezie turystycznej, Podróżny potwierdza znajomość wymienionych zasad i oświadcza, że je akceptuje.

9. W Imprezie turystycznej uczestniczy Podróżny zawierający Umowę i/lub inne osoby przez niego wymienione w Formularzu. Podróżnemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę oraz na zmianę danych osób uczestniczących w Imprezie turystycznej bez zmiany ich ilości. W takim przypadku, Podróżny zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Organizatora nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. W przypadku zmiany osoby Podróżnego, dotychczasowy Podróżny zobowiązany jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

10. Zgłoszenie uczestnictwa osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia jej uczestnictwa przez jej opiekuna prawnego.

11. Za szkody wyrządzone podczas Imprezy turystycznej przez osoby małoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

III. Warunki płatności

1. Wszystkie ceny są cenami umownymi, obejmującymi podatek od towarów i usług. Cena Imprezy turystycznej jest ustalona na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut. Cena ustalona w umowie jest stała. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, a mianowicie wzrostu kosztu transportu, wzrostu ceł, podatków granicznych, wzrostu kursu walut itp. w terminie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia imprezy cena nie ulegnie podwyższeniu.
Cena Imprezy turystycznej nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Podróżnym.

2. Podróżny zobowiązany jest w ciągu 120 godzin (5 dni) od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora dokonać zapłaty zaliczki lub całości ceny za udział w Imprezie turystycznej. Przy rezerwacji na mniej niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy turystycznej, Podróżny musi wpłacić pełną kwotę ceny w ciągu 72 godzin (3 dni) od momentu otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem dokonania rezerwacji od Organizatora. Po bezskutecznym upływie wskazanych powyżej terminów rezerwacja zostanie anulowana.

3. W przypadku uiszczenia przez Podróżnego zaliczki w momencie zawierania Umowy, Podróżny w terminie określonym w Umowie wpłaca pozostałą kwotę ceny za udział w Imprezie turystycznej.

4. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy z Podróżnym, którego wpłaty nie zostaną przekazane na rachunek bankowy Organizatora w terminach wskazanych powyżej.

5. W przypadku Imprezy turystycznej, której cena podana jest w innych walutach niż polska, cena przeliczana jest na złotówki według kursu określonej waluty w NBP (pieniądz-sprzedaż) z dnia dopłaty do pełnej kwoty.

6. Wszelkie zwroty pieniężne będą przekazywane wyłącznie na wskazane konto bankowe lub w formie przekazu pocztowego na adres Podróżnego podany w treści Formularza.

7. Podróżny dokonujący rezerwacji Imprezy turystycznej (pierwsza osoba wymieniona w Formularzu) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę całej ceny Imprezy turystycznej za wszystkie osoby wymienione w Formularzu, jak również jest odpowiedzialna za przekazywanie pozostałym osobom otrzymanych od Organizatora oświadczeń dotyczących Imprezy turystycznej, a także za przekazywanie Organizatorowi w imieniu tych osób informacji i oświadczeń związanych z Imprezą turystyczną.

IV. Zmiany świadczeń przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej

1. Organizator ma prawo do nieznacznej zmiany warunków Umowy przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej po uprzednim poinformowaniu o tym Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny na trwałym nośniku zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych.

2. W sytuacji, gdy Organizator przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej jest zmuszony zmienić główne właściwości Imprezy turystycznej w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych bądź nie jest w stanie spełnić specjalnych wymagań (na których spełnienie strony wyraziły zgodę w Umowie) w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 2 ustawy o imprezach turystycznych niezwłocznie powiadomi o tym Podróżnego na trwałym nośniku. Organizator może w tym wypadku jednocześnie zaoferować Podróżnemu zastępczą Imprezę turystyczną, w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości.

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator informuje Podróżnego o:

 • zmianach warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę;
 • rozsądnym terminie, w którym Podróżny ma poinformować Organizatora o swojej decyzji (tj. czy Podróżny przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo odstępuje od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo odstępuje od Umowy oraz przyjmuje zastępczą Imprezę turystyczną);
 • o odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w podanym przez Organizatora terminie;
 • o zastępczej Imprezie turystycznej oraz jej cenie, jeśli jest oferowana. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza Impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny. W przypadku gdy Umowa zostanie rozwiązana w związku z odstąpieniem Podróżnego na warunkach określonych powyżej, Organizator nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od dnia rozwiązania Umowy zwraca wpłaty dokonane przez Podróżnego lub w jego imieniu. Podróżny w takich wypadkach jest zwolniony od wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia rozdziału XI niniejszych Warunków Uczestnictwa.

4. Zmiana przewoźnika, godzin wyjazdów lub powrotów (o ile nie zmienia się ilość świadczeń) nie stanowią zmiany głównych właściwości Imprezy turystycznej w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 1 ustawy o imprezach turystycznych.

V. Zmiany świadczeń po rozpoczęciu Imprezy turystycznej

1. Jeżeli którakolwiek z Usług Turystycznych nie jest wykonywana zgodnie z Umową Podróżny ma obowiązek zawiadomić o tym Organizatora (patrz rozdział X niniejszych Warunków Uczestnictwa).

2. Organizator usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości Usług Turystycznych, których one dotyczą. W przypadku nieusunięcia niezgodności odpowiednie zastosowanie ma rozdział X i XI Warunków Uczestnictwa oraz przepisy ustawy o imprezach turystycznych.

3. Jeżeli po wniesieniu pełnej opłaty, wpisaniu na listę uczestników nastąpią nieprzewidziane przez Organizatora odstępstwa lub zmiany w stosunku do opłaconych przez Uczestnika świadczeń, Organizator poinformuje o tym najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem imprezy. W wyjątkowych przypadkach Organizator rezerwuje sobie możliwość i prawo do zmian zakwaterowania w innych obiektach o równorzędnym lub wyższym standardzie oraz zmiany programu imprezy turystycznej z powodu czynników niezależnych od Organizatora i innych nie do przewidzenia, np. załamaniem pogody, działaniami wojennymi, strajkami, zamieszkami, decyzjami władz politycznych.

VI. Odwołanie Imprezy turystycznej

1. Z uwagi na to, że Organizator organizuje grupowe Imprezy turystyczne, może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu Imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

 • nie osiągnie zakładanego minimum grupy:
  • w przypadku imprez autokarowych min. 20 (słownie: dwadzieścia) osób; i powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu Umowy nie później niż:
  20 (słownie: dwadzieścia) dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej ponad 6 (słownie: sześć) dni;
  7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej 2-6 (słownie: od dwóch do sześciu) dni;
  48 (słownie: czterdzieści osiem) godzin przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 (słownie: dwa) dni;
 • wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności i powiadomi Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.

2. Organizator w przypadkach wskazanych w ust. 1 powyżej, dokonuje zwrotu wpłat dokonanych z tytułu Umowy w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej rozwiązania.

3. Jeżeli Impreza turystyczna zostanie odwołana z powodu nieosiągnięcia zakładanego minimum grupy wskazanego w ust. 1 lit. a) powyżej, Podróżny zostanie o tym powiadomiony w pierwszej kolejności telefonicznie lub innym dostępnym sposobem, a następnie na piśmie lub innym trwałym nośniku.

VII. Rezygnacja z Imprezy turystycznej

1. Przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej Podróżny ma możliwość zrezygnowania z Imprezy turystycznej. Oświadczenie o rezygnacji z Imprezy turystycznej Podróżny jest zobowiązany złożyć w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku na adres Organizatora wskazany w art. 1 ust. 1 niniejszych Warunków Uczestnictwa.

2. W razie odstąpienia od Umowy Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za odstąpienie od Umowy określanej i pobieranej przez Organizatora zgodnie z przepisami art. 47 ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych.

3. Do kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów Organizator może przystąpić dopiero po dacie końcowej wyjazdu i rozliczeniu kosztów Imprezy turystycznej, z której Podróżny nie skorzystał.

4. Organizator w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty za Imprezę turystyczną pomniejszonej o opłatę za odstąpienie od Umowy, obliczoną na podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. Jeżeli po kalkulacji ostatecznie poniesionych kosztów zajdzie konieczność zwrócenia Podróżnemu części opłaty – Organizator niezwłocznie zwróci Podróżnemu należną kwotę.

5. Powyższe postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania w przypadku, gdy Ustawa stanowi, iż odstąpienie przez Podróżnego od Umowy lub jej rozwiązanie przez Podróżnego następuje bez opłaty.

6. Do chwili rozpoczęcia imprezy turystycznej Podróżny ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z Umowy. Osoba zastępująca powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do uczestnictwa w Imprezie turystycznej. Podróżny zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o zmianie Podróżnego Imprezy turystycznej, na piśmie, pod rygorem nieważności, przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Opłata manipulacyjna przy zmianie Podróżnego wynosi 100 zł za osobę. Opłata ta stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. Podróżny może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych kosztów w związku z dokonaną zmianą. Za pokrycie kosztów Imprezy turystycznej i kosztów dodatkowych, powstałych poprzez zmianę osoby zastępującej, odpowiadają solidarnie: Podróżny i osoba zastępująca.

7. Wszelkie opłaty manipulacyjne, związane z rezygnacją i zmianą Umowy, jak również opłaty za indywidualny przebieg Imprezy turystycznej, są natychmiast wymagalne.

VIII. Ubezpieczenie Podróżnych oraz ubezpieczenia dodatkowe

1. Ubezpieczenie zawierane przez Organizatora na rzecz Podróżnego ma charakter podstawowy, dlatego Podróżny powinien zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie w razie potrzeby. Za realizację świadczeń wynikających z ubezpieczenia Podróżnego odpowiada bezpośrednio ubezpieczyciel. Organizator ani inne biura nie pośredniczą w wypłacie odszkodowań oraz nie mają wpływu na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania.

IX. Obowiązkowa, ustawowa gwarancja Organizatora

1. Organizator posiada, zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy o imprezach turystycznych zabezpieczenie finansowe w postaci: gwarancję ubezpieczeniowej wystawionej przez TU Europa S.A. Kontakt z podmiotem udzielającym zabezpieczeń finansowych: ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław, tel. 71 3692700, e-mail: bok@tueuropa.pl (dalej „Ubezpieczyciel”). Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, jeżeli z powodu niewypłacalności Organizatora, dojdzie do odmowy świadczenia usług.

2. Numer gwarancji, jej wysokość, okres jej trwania oraz nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego są każdorazowo podawane na stronie internetowej Organizatora. Z kopią certyfikatu Gwarancji Ubezpieczeniowej Podróżny może zapoznać się na stronie internetowej Organizatora.

3. Ubezpieczenie obejmuje sytuacje, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewnia powrotu do kraju oraz pokrywa zwrot wpłat wniesionych przez Podróżnych w razie niewykonania Umowy, Podróżny powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel zawiadamia właściwego Marszałka województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów powrotu Podróżnych do kraju w terminie do 3 (słownie: trzy) dni roboczych licząc od dnia otrzymania pisemnej dyspozycji od właściwego Marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki.

4. Wypłata środków z Gwarancji Ubezpieczeniowej następuje w zakresie:

 • pokrycia kosztów powrotu Podróżnego z Imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z Imprezy turystycznej;
 • pokrycia zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę turystyczną;
 • pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę turystyczną.

X. Reklamacje

1. Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora lub przedstawiciela Organizatora w miejscu realizacji Imprezy turystycznej o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy turystycznej. W przypadku stwierdzenia niedogodności Podróżny ma prawo do złożenia reklamacji w postaci papierowej listownie na adres Organizatora lub elektronicznie e-mailem na adres: biuro@aquarius.szczecin.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Podróżnego i Imprezy turystycznej, w której uczestniczył (w tym m.in. numer Umowy oraz datę Imprezy turystycznej albo w miarę możliwości jedynie kopię zawartej Umowy), przedmiot reklamacji, wskazanie niezgodności oraz określenie żądań. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie nie dłuższym niż 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia zakończenia Imprezy turystycznej.

3. Jeżeli reklamacja złożona zostanie po terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Organizator uprawniony jest do uznania jej za bezskuteczną. Nie uchybia to jednak ani nie ogranicza uprawnień Podróżnego do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 (słownie: trzy) lata.

4. Podróżny, w trakcie rozpatrywania reklamacji przez Organizatora powinien zapewnić współpracę z Organizatorem w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Podróżnemu w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od momentu jej otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w takiej samej formie w jakiej została złożona. Termin na odpowiedź uznaje się za zachowany, jeżeli w ostatnim dniu powyższego terminu reklamacja została wysłana listownie lub drogą mailową zgodnie z ust. 1 powyżej.

6. Reklamacje związane z ubezpieczeniem podróżnym można zgłaszać do Ubezpieczyciela. Aktualne dane teleadresowe ubezpieczyciela oraz szczegóły dotyczące postępowania reklamacyjnego znajdują się na stronie internetowej www.uniqa.pl.

XI. Odpowiedzialność Organizatora

1. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie Usług Turystycznych objętych Umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora czy przez innych dostawców Usług Turystycznych. Jeżeli przepisy szczególne ograniczają zakres lub warunki, na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę Usług Turystycznych, które są częścią Imprezy turystycznej, takie same ograniczenia stosuje się do Organizatora.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, spowodowane działaniem siły wyższej, w tym: działaniami wojennymi, strajkami, zamieszkami, decyzjami władz politycznych i za niezrealizowany w związku z tym w pełni program, działaniem lub zaniechaniem Podróżnego, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nie pozostających w stosunku prawnym z Organizatorem.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Podróżnego, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Podróżnego dojdzie do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia. Podczas kolonii i obozów, ze względu na specyfikę tego rodzaju imprez, Organizator odpowiada tylko za te przedmioty wartościowe (telefoniczne, sprzęt elektroniczny oraz pieniądze uczestników), które zostały złożone do depozytu u wychowawców. Za przedmioty nie złożone do depozytu, które zostały skradzione lub zniszczone podczas trwania kolonii / obozu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Podróżnemu przysługuje obniżka ceny, za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Podróżnego. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia par. VI niniejszych Warunków Uczestnictwa.

5. Obniżka ceny, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o których mowa w ust. 1-4 powyżej, podlegają odpowiedniemu obniżeniu w przypadku skorzystania przez Podróżnego z obniżenia ceny lub odszkodowania, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.Urz.UE L 315 z 03.12.2007, str.14) oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011r. dotyczącym praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2006/2004, jak również w innych przepisach.

6. Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność z Umową w przypadku, gdy Organizator udowodni, że winę za niezgodność ponosi Podróżny lub winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Usług Turystycznych objętych Umową, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć lub niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

7. Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Podróżnych rezygnujących z Imprezy turystycznej w czasie jej trwania, chyba że rezygnacja nastąpiła w przypadkach określonych w par. VI niniejszych Warunków Uczestnictwa i w przepisach Ustawy o imprezach turystycznych. Organizator nie gwarantuje miejsca w środku transportu (busie, autokarze lub samolocie) w razie samowolnej (tj. nie zaakceptowanej przez Organizatora) zmiany przez Podróżnego miejsca wsiadania.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podjętą przez odpowiednich urzędników granicznych/imigracyjnych odmowną decyzję wpuszczenia Podróżnego do danego kraju, jeśli okoliczność taka nastąpi wyłącznie w związku z działaniem lub zaniechaniem takich urzędników i z przyczyn niezawinionych przez Organizatora. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt XII niniejszych Warunków Uczestnictwa.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, jeżeli winę za szkodę ponosi Podróżny lub osoba trzecia niezwiązana z wykonaniem Usług Turystycznych lub została spowodowana nieuniknionymi, nadzwyczajnymi okolicznościami.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę programu Imprezy turystycznej dokonaną na życzenie i za zgodą Podróżnego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umowy zawierane przez Podróżnego w miejscu pobytu z podmiotami trzecimi, bez pośrednictwa Organizatora.

11. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest również w przypadkach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

XII. Obowiązki Organizatora

1. Organizator jest zobowiązany przed zawarciem Umowy do podania Podróżnemu informacji wymienionych w art. 40 ustawy o imprezach turystycznych.

2. Organizator jest zobowiązany poinformować Podróżnego o szczególnych zagrożeniach dla zdrowia lub życia w miejscu planowanej Imprezy turystycznej oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego.

3. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji, w tym w okolicznościach, gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc, o której mowa powyżej, polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, władz lokalnych oraz pomocy konsularnej, pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz w skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Odpowiednie zastosowanie mają postanowienia pkt V niniejszych Warunków Uczestnictwa.

4. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora.

XIII. Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Podróżnego

1. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone Organizatorowi, innym podróżnym, hotelom, apartamentom, ośrodkom wczasowym, pensjonatom, przewoźnikom oraz innym tego rodzaju podmiotom. Podróżny ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody na przedmiotach należących do tych podmiotów.

2. Podróżny ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone z jego winy lub z winy w nadzorze nad osobami, za które odpowiada, na zasadach określonych w przepisach k.c.

3. Podróżny ma prawo do świadczeń Organizatora gwarantowanych Umową. Podróżny uprawniony jest w czasie trwania Imprezy turystycznej do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora.

4. Podróżny zawierając Umowę zobowiązuje się do:

 • przestrzegania przepisów paszportowych, celnych, zdrowotnych oraz innych przepisów kraju, z którego podróżuje i do którego się udaje. Podróżny pokrywa wszelkie koszty powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych przepisów.
 • posiadania ważnych dokumentów podróży: paszportu (do krajów spoza UE) oraz paszportu lub dowodu osobistego (do krajów UE), ewentualnie wizy turystycznej. Obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci – bez względu na ich wiek.
 • przestrzegania wskazówek i zaleceń przedstawicieli / pracowników Organizatora, koniecznych dla prawidłowej realizacji zawartej Umowy;
 • respektowania postanowień Umowy dotyczących transportu, w szczególności do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek;
 • przestrzegania regulaminów wewnętrznych dotyczących w szczególności kwestii porządkowych oraz bezpieczeństwa obowiązujących u przewoźników, w hotelach oraz innych miejscach, w których świadczone będą Usługi Turystyczne objęte Umową, a także do przestrzegania instrukcji personelu wyżej wymienionych;
 • przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach tranzytowych i docelowych;
 • uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) – pod rygorem wystąpienia z roszczeniem przez Organizatora.

5. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika kolonii, obozów oraz wycieczek Regulaminu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Organizatora, zastrzega On sobie prawo do relegowania z imprezy bez zwrotu opłaty za niewykorzystane świadczenia. W przypadku relegowania Uczestnika, jego opiekun prawny ma obowiązek stawić się po niego najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 24h i zapewnić mu transport do domu na własny koszt.

XIV. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami Uczestnictwa zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o imprezach turystycznych.

2. Ewentualne spory, strony będą rozstrzygały polubownie. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy zawarte w niniejszym paragrafie mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Podróżnego lub Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

3. Oświadczenie Organizatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Organizatora pisemnie lub na innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016.1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Podróżnego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podróżny będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Podróżny uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; Podróżny uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Podróżnym a Organizatorem. Podróżny może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Urzędnik może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Potrzebujesz więcej informacji?

Chętnie odpowiemy na wasze pytania.
Potrzebujesz więcej informacji?